Povinné informace

 

 

Úplný oficiální název povinného subjektu Obec Lhotka
Důvod a způsob založení Právním základem současného postavení obce Lhotka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon  č. 128/2000 Sb., Organizační struktura obce Lhotka
Organizační struktura Organizační řád obce
Kontaktní spojení Obec Lhotka
Adresa Hořejší 16, Lhotka
 PSČ 267 23 Lochovice
mobil 721 084 881
email lhotka@oulhotka.cz
Datová schránka gk8at92
Úřední hodiny Čtvrtek 18.00 – 20.00 hod
Případné platby lze poukázat na BÚ v Komerční bance Beroun
Bankovní účet 11527131/0100
Poplatek za komunální odpad: můžete uhradit na účet KB, uveďte číslo popisné a do textu Vaše celé jméno
IČO 00509728
DIČ bez DIČ
Údaje o schváleném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok http://www.oulhotka.cz/uredni-deska/
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky Proti rozhodnutí 013 o neposkytnuti informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce.
Předpisy
Úhrady za poskytování informací  Směrnice pro zajištění k přístupu k informacím
Výroční zpráva

Žádosti o informace podle
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

ústně – v kanceláři úřadu

o písemně – osobně v kanceláři  úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Lhotka
Hořejší 16
267 23 Lhotka

e-mailem: lhotka@oulhotka.cz

Úřední hodiny

čtvrtek

18:00 – 20:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb.
O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty

o Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů

o Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnůo Informace o odložení žádosti
nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů

o   Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnůo  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů

o  Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů

o Upřesnění žádosti o informaci
žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů

o Lhůta pro stížnost žadatele, který
nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po
uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla
poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně,
aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který
nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší
odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti
s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů

o    Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst.
1) – 15 dnů

Termíny

o    Poskytování informací dle §
5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) –
od 1.1.2001

o    Poskytování informací
z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od
1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Kdo může o informaci požádat

o    o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

o    kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným
subjektem omezeno

o    Je-li požadovaná informace v souladu
s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá
oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

o    Pokud je požadovaná informace
obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace o majetkových poměrech
osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních,
poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

o    Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje
  výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou
  informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud
  zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí
  rozhodnutím, nebo
 3. jde o
  informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií,
  která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv
  třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo
  „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností
  vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci
  Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí
  souhlas.

o    Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou,
  jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím
  informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných
  obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

o    Informace, které získal povinný
subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové
nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle
kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je
před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze
ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

o    Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního
  úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
  výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění
  mezinárodních sankcí.

o    Povinný subjekt neposkytne
informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících
s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení

 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na
  základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského
  zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných
  prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie,
  divadla, orchestry a další umělecké soubory.

o    Povinný subjekt neposkytne informaci
o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i
spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o
postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné
činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila
práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet
trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat
trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí
  telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou
žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou
na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

o    označena („žádost dle informačního
zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“;
„žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.

o    musí v ní být určeno, kterému
povinném subjektu je určena,

o    musí obsahovat u fyzické osoby:
jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li
přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li
se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název,
identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od
adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též
elektronická adresa.

o    je-li žádost učiněna elektronicky,
musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného
subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny
nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného
subjektu.

o    musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

o    neobsahuje-li žádost uvedené údaje,
povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. §
14 odst. 5 zákona žádost a:

 1. brání-li nedostatek údajů
  o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci
  podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do
  7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této
  výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost
  nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována
  příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby
  žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení
  výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace
  se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
  skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

Jaký bude postup povinného subjektu

o    Pokud povinný subjekt žádosti, byť i
jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o
odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

o    Povinný subjekt žádost odloží,
pokud:

 1. se požadované informace nevztahují k
  jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení
  žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli
  postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a
  nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání
  žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode
  dne jejího doručení.

o    Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne
informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti
nevyhoví

o    pokud povinný subjekt, byť
i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

o    proti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho
doručení

Komu se odvolání posílá

o    odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

o    o odvolání rozhoduje orgán
(příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu,
který rozhodnutí vydal

o    ten, kdo o odvolání rozhoduje,
tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo
rozhodnutí vydal

o    proti rozhodnutí odvolacího orgánu
se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí
u příslušného soudu.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

o    Proti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho
doručení.

o    Odvolání se podává u orgánu, který
vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

o    O odvolání rozhoduje orgán, který je
nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

o    Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak
musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

o    Proti rozhodnutí odvolacího orgánu
se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u
příslušného soudu.

Stížnost

o    Stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti
  způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14
  odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena
  konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta
  částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady
  sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými
  v souvislosti s poskytováním informací.

o    Stížnost lze podat písemně nebo
ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.

o    Stížnost se podává u povinného
subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14
  odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí
  informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

o    O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán.

o    Povinný subjekt předloží stížnost
spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu
stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že
poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

o    Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne
do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného
prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být
zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 1. Formuláře
 2. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních
situací

 1. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní
úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování
  žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí
  informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb.,
  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
  o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
  související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování
  souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem
  a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Lhotka vydává m.j. obecně
závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto
právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní
předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná
opatření.
Úřední deska

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat
úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací,
např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických
nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může
podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Směrnice – sazebník úhrad

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
schválený Zastupitelstvem obce Lhotka dne ..

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí
informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o
informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za
oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat
písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu
týkajících se těchto stížností.

.

 1. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Lhotka poskytnuty
žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace