Poplatky a odpady

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2024

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, chataři a chalupáři také do 28. 2. kalendářního roku. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2024 stanovena na částku 1000,- Kč / osobu trvale bydlící. Chataři a chalupáři hradí 1000,- Kč za nemovitost.

Výše poplatku za psa se pro rok 2024 se nemění. Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč.

Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte.

Bližší informace k místním poplatkům najdete v obecně závazných vyhláškách obce.

 

Nakládání s odpady rostlinného původu

Biologicky rozložitelný odpad

V průběhu roku obec zajišťuje sběr, svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Za tímto účelem jsou zajištěny dva  kontejnery umístěné v ulici Ke Dvoru, kde bude možné bioodpad odkládat. Svoz je  řešen vždy každých 14 dní  společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Likvidace větví a keřů

Likvidace větví ze stromů a keřů bude i nadále řešena uskladňování v ulici Na Ladech a následným pálením prostřednictvím členů JSDH obce Lhotka.

Nakládání s kovovými obaly, železem, elektrospotřebiči, velkoobjemovým odpadem a nebezpečným odpadem

Likvidace kovových obalů

Likvidace kovových obalů obec zajišťuje prostřednictvím dvou nádob na kovové obaly o objemu 240 l a 120 l. Tyto nádoby jsou vyvážené prostřednictvím svozové firmy AVE vždy na vyžádání.

Sběr železného šrotu

Sběr a svoz železného šrotu zajišťuje místní sbor dobrovolných hasičů. Sběr železného šrotu se koná o vybrané sobotě, občané jsou informováni prostřednictvím lhoteckého zpravodaje, www stránek a místním rozhlasem.

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu je zajištěn prostřednictvím kontejneru, přistaveného na návsi. Konkrétní termíny přistavení kontejneru je vždy uvedeno na úřední desce, www stránkách, vyhlášeno obecním rozhlasem a ve lhoteckém zpravodaji.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

Sběr a svoz nebezpečného odpadu zajišťuje společnost AVE, sběr probíhá ve spolupráci s místním dobrovolným svazem hasičů, před hasičskou zbrojnicí. Konkrétní termíny sběru a svozu jsou vždy uvedeno na úřední desce, www stránkách, vyhlášeno obecním rozhlasem a ve lhoteckém zpravodaji.