Historie

Kdy vznikla Lhotka, není přesně známo. Pravděpodobně vlivem kolonizace v době Přemysla Otakara II. na severním úpatí Plešivce z části pralesa.

V 16. století náležela zdejší Lhotka Pešíkům z Komárova, v polovině 17. století patřila Maxmiliánu hraběti z Martinic, v polovině 18. století Evženu hraběti z Vrbna, potom rodu Hanavských a Schaumburků. V roce 1923, v době pozemkové reformy, byl dvůr parcelován a byly utvořeny dva zbytkové statky. Dle sčítání lidu v roce 1921 bylo v obci 518 obyvatel ve 108 rodinách.

V současné době má obce přes 300 stálých obyvatel a mnoho rekreačních objektů.

 

Památná barokní kaple sv. Anny ve Lhotce

Roku 1760 dal hrabě Eugen Vrbna z Freundenthalu, majitel hořovického panství, slib své choti Eleonoře, že v obci Lhotka založí veřejnou kapli sv. Anny. Tento slib učinil na základě smrtelné morové nemoci svých tří dětí. Děti se uzdravily a jako poděkování byla zjara 1761 kaple vystavěna a 25. května 1761 slavnostně vysvěcena. Na hlavním oltáři je obraz sv. Anny. Na obraze je rodinná scéna nemocných dětí, u nichž se modlí kněz a rodiče.

 

Plešivec

Nápadný, zdaleka viditelný vrch s četnými skalními útvary, budovaný křemencem, se dvěma vrcholy (Malý 643 m, Velký 654m). Na Velkém Plešivci nad pravým břehem Litavky je jedno z největších hradišť v Čechách (rozloha cca 57 ha).

Hradiště se rozkládá po celém temeni Plešivce od Krkavčích skal na jihu až k lokalitě zvané Zahrada na severu. Je dvojdílné, centrum leží ve vrcholových partiích Plešivce, zatímco předhradí se rozprostírá na východním svahu. V areálu bylo objeveno devět bronzových depotů (hromadných úložišť předmětů – nejspíše z kultovních důvodů). Hradiště bylo osídleno v pozdní době bronzové lidem knovízské kultury a představovalo strategicky důležitý opěrný bod nad údolím Litavky. Osídlení zřejmě nebylo trvalé. O dřívějším obydlení lokality neexistují přímé důkazy. Je možné, že tehdy měla hora pouze kultovní význam.

Na úpatí Plešivce stojí vysoký viklan. Bludný balvan spočívající na východním úbočí pod Krkavčími skalami se kdysi skutečné kýval. Dnes však už pevně sedí na svém podloží. Dříve byl mylně považován za pravěké obětiště.

Na severním svahu leží romantické Smaragdové jezírko (zatopený lom). Na několika místech (zejména na skalních stěnách západně od vrcholu) je možnost výhledů do bližšího i vzdálenějšího okolí. Výběžek Plešivce se nazývá Čihadlo. Je to skalnatá vyhlídka na údolí řeky Litavky a vrch Ostrý.

Plešivec je centrem přírodního parku Jinecko. Nahoře je i krásné posezení s ohništěm…