7. Příprava stavebních pozemků – výstavba technické infrastruktury v Z1

Obec Lhotka prodala všechny zasíťované stavební parcely v nově zastavitelné lokalitě „Z1 – Na Výsluní“. Nyní je dokončena vodohospodářská infrastruktura, kolaudace proběhla v červenci a realizuje se komunikace. Kolaudace komunikace je naplánovaná na jaro 2017. Přípojení k distribuční soustavě ČEZ je realizované.

Ke všem pozemkům je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková i dešťová), včetně zajištění osazení vodoměrné šachty (vodovod) a revizních šachet (kanalizace splašková/dešťová). Rovněž je zajištěno elektrické připojení k distribuční soustavě ČEZ s hlavním jištěním 3x25A a veřejného osvětlení.
Navrhovaný vnitřní komunikační systém řešené lokality zajišťuje dopravní dostupnost a obsluhu jednotlivých navrhovaných pozemků. Dopravní řešení je tvořeno místní komunikací v kategorii obytné zóny, která umožňuje pohyb všech typů dopravy v jedné výškové úrovni. Pro každý pozemek je připraven vjezd.
Zvýšená pozornost je věnována veřejné zeleni, která zvyšuje pobytovou kvalitu i reprezentativnost dané lokality.

V případě zájmu či dalších informací nás prosím kontaktujte na e-mail lhotka@oulhotka.cz či na telefonním čísle 721 084 881. Bližší informace budou sděleny rovněž o úředních hodinách (každý čtvrtek od 18:00 hod. – 20:00 hod.). Obec Lhotka je vzdálena 30 min. od Prahy (po dálnici D5).

Fotodokumentace z realizace lokality Z1 – Na Výsluní :

– duben – skrývka ornice, výstavba kanalizací, vodovodu a přípojek

 – květen – výstavba vodohospodářské infrastruktury

– červen – výstavba komunikace a dokončování vodohospodářské infrastruktury, zemní práce – elektro přípojky

– červenec – výstavba komunikace a dokončování vodohospodářské infrastruktury, elektro-instalační práce – přípojky a VO

– srpen, výstavba komunikace, vjezdů na pozemky, parkovacích stání, elektro přípojky

– září, říjen – dokončovací práce, terénní úpravy, instalace veřejného osvětlení

Koordinační situace komunikace, inženýrských sítí a územní studie, včetně výkresové části:

Koordinační situace – komunikace
Koordinační situace – inženýrské sítě
Územní studie Z1 – Na Výsluní
Územní studie Z1 dodatek – Na Výsluní (zpracovaný v srpnu 2015 – úprava regulativů)
Urbanistický návrh (zpracovaný v srpnu 2015, rozšíření zastavitelné plochy)
Schéma – vlastnické vztahy
Schéma – inženýrské sítě
Schéma – parcelace

Vizualizace rozvojové lokality Z1:

Fotografie rozvojové lokality Z1 pořízené dne 21.3.2015 a 15.4.2015:

Širší vztahy lokality Z1 pořízené dne 29.3.2015:

Obec Lhota vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby v lokalitě Z1:

datum zveřejnění: 21.ledna 2016

lhůta pro podání nabídek 3. února 2016 do 15.30 hod

Výzva zájemců k podání nabídky a Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 5 – Slepý položkový rozpočet
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace – Komunikace
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace – vodovod a kanalizace